Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Fotostudio Wijchen.

Verwerking van persoonsgegevens door Fotostudio Wijchen

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Fotostudio Wijchen verzamelt en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Fotostudio Wijchen staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotostudio Wijchen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– E-mailadres
– Beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hetty@fotostudiowijchen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotostudio Wijchen verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Uitvoeren van overeengekomen opdrachten

De verwerkingen van persoonsgegevens voor:

  • het opstellen van offertes
  • het uitvoeren van opdrachten;

hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.

Gerechtvaardigd belang

Voor het verzorgen van bijeenkomsten heeft Fotostudio Wijchen een gerechtvaardigd belang. Wij nodigen hiervoor persoonlijk deelnemers uit.

Toestemming

Voor het verzorgen van cursussen, workshops en werkgroepen bij Fotostudio Wijchen geldt de grondslag ‘toestemming’. Deelnemers melden zich vrijwillig aan en hebben de mogelijkheid om zich desgewenst op elk moment af te melden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotostudio Wijchen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Fotostudio Wijchen uw persoonsgegevens?

Fotostudio Wijchen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken:

  • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
  • Gegevens over onze relaties schonen wij voortdurend op. Zodra de gegevens niet meer relevant zijn, worden deze verwijderd.

Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Fotostudio Wijchen is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotostudio Wijchen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotostudio Wijchen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotostudio Wijchen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotostudio Wijchen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hetty@fotostudiowijchen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Fotostudio Wijchen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotostudio Wijchen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hetty@fotostudiowijchen.nl

Contactgegevens Fotostudio Wijchen


Zomertaling 55

6601 DW  WIJCHEN

Telefoon: 06 42 98 52 91

Website: www.fotostudiowijchen.nl